Obsah

Územní plánování Radonice

Úplné znění územního plánu Radonice po změně č. 1

9. září 2021

Textová část
 Příloha č. 1 návrh územního plánu Radonice ÚZ ÚP Radonice po změně č.1 (65.29 kB)

Grafická část
Příloha č. 2
 1a. Výkres základního členění území ÚZ ÚP Radonice po změně č.1 - 1a - základní členění území (1.05 MB)
 1b1. Hlavní výkres ÚZ ÚP Radonice po změně č.1 - 1b - hlavní výkres (2.79 MB)
 1b2. Hlavní výkres – vodohospodářská koncepce ÚZ ÚP Radonice po změně č.1 - 1b2 - hlavní výkres - koncepce vodohospodářského řešení (1.36 MB)
 1b3. Hlavní výkres – dopravní a energetická koncepce ÚZ ÚP Radonice po změně č.1 - 1b3 - hlavní výkres - koncepce energetického a dopravního řešení (1.97 MB)
 1b4. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny ÚZ ÚP Radonice po změně č.1 - 1b4 - hlavní výkres - koncepce uspořádání krajiny (2 MB)
 1c. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření ÚZ ÚP Radonice po změně č.1 - 1c - výkres VPS, VPO a asanací (1021.14 kB)

Grafická část odůvodnění
Příloha č. 3
 2a. Koordinační výkres ÚZ ÚP Radonice po změně č.1 - 2a - koordinační výkres (4.28 MB)
 2b. Výkres širších vztahů ÚZ ÚP Radonice po změně č.1 - 2b - výkres širších vztahů (44.49 MB)
 2c. Zábor zemědělského půdního fondu ÚZ ÚP Radonice po změně č.1 - 2c - výkres předpokládaných záborůpůdního fondu (2 MB)

 

Změna č. 1 územního plánu Radonice

9. září 2021

Veřejná vyhláška – návrh 1. změny územního plánu Radonice

Opatření obecné povahy

Textová část
Příloha č. 1 návrh 1. změny územního plánu Radonice

Grafická část
Příloha č. 2
 1a. Výkres základního členění území Z1 ÚP Radonice - 1.a Základní členění území (1.4 MB)
 1b. Hlavní výkres Z1 ÚP Radonice - 1.b Hlavní výkres (1.11 MB)
 1c. Výkres VPS, VPO a asanací Z1 ÚP Radonice - 1.c Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1.33 MB)

Textová část odůvodnění
 Příloha č. 3 odůvodnění Změny č. 1 územního plánu Radonice Z1 ÚP Radonice - odůvodnění (9.98 MB)

Grafická část odůvodnění
Příloha č. 4
 2a. Koordinační výkres Z1 ÚP Radonice - 2.a Koordinační výkres (4.36 MB)

 2b. Výkres širších vztahů Z1 ÚP Radonice - 2.b Výkres širších vztahů (5.15 MB)

 2c. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Z1 ÚP Radonice - 2.c Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (2.36 MB)

 

Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Radonice
28. února 2018

 Veřejná vyhláška – oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Radonice vv (328.07 kB)

 Zpráva o uplatňování územního plánu Radonice zprava (6.47 MB)

Informace o územním plánu Radonice
2. ledna 2012
Zastupitelstvo obce Radonice vydalo opatřením obecné povahy dne 15. prosince 2011 územní plán Radonice. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Městský úřad Kadaň, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň.

Do této územně plánovací dokumentace je možné nahlížet u obce Radonice, na Městském úřadu Kadaň, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče, na Obecním úřadu Radonice, odboru výstavby a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Také je přístupný na internetových stránkách obce Radonice: https://gis.mesto-kadan.cz/portal/radonice/

Do dokladové dokumentace lze nahlížet u obce Radonice.

 Opatření obecné povahy územní plán Radonice oop (914.35 kB)

 Veřejná vyhláška – oznámení o vydání opatření obecné povahy územní plán Radonice vv (1) (683.13 kB)

Textová část
 Příloha č. 1 návrh územního plánu Radonice navrh_up (262 kB)

Grafická část
Příloha č. 2
 1a. Výkres základního členění území 1_vzc (3.06 MB)
 1b1. Hlavní výkres 1b1_hv (5.72 MB)
 1b2. Hlavní výkres – vodohospodářská koncepce 1b2_vk (3.21 MB)
 1b3. Hlavní výkres – dopravní a energetická koncepce 1b3_ed (4.25 MB)
 1b4. Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny 1b4_vuk (4.08 MB)
 1c. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření 1c_vps_vpo (2.93 MB)

Textová část odůvodnění
 Příloha č. 2 odůvodnění radonice_oduvodneni_anonymizovane (341.74 kB)

Grafická část odůvodnění
Příloha č. 3
 2a. Koordinační výkres 2a_kov (7.91 MB)
 2b. Výkres širších vztahů 2b_sv (8.19 MB)
 2c. Zábor zemědělského půdního fondu 2c_zpf (4.39 MB)