Obsah

AKTUÁLNÍ VÝZVY K VYZVEDNUTÍ ZÁSILKY

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ADRESÁTA DATUM ULOŽENÍ ZÁSILKY POSLEDNÍ DEN K VYZVEDNUTÍ ZÁSILKY PODACÍ ČÍSLO ÚLOŽNÍ MÍSTO
         
         

POUČENÍ

 

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Radonice 1, o uložení doporučených zásilek na podatelně obce Radonice. Osoby výše uvedené s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Radonice čp.1 mají v úřadovně Obce Radonice k vyzvednutí výzvy nebo opakované výzvy o uložení doporučených zásilek. Výzvy jsou zvěřejněny pouze po dobu možnosti vyzvednutí doporučených zásilek.

Je-li ve správním řízení zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, je mu přidělena adresa ohlašovny Radonice 1, 431 55 Radonice dle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb. Tato adresa je pouze evidenčním údajem. Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Upozorňujeme občany, kteří mají v důsledku zrušení údaje o místu trvalého pobytu jako svou adresu uvedeno sídlo ohlašovny, že si musí doručování své korespondence vyřešit přímo s Českou poštou s.p., případně s odesílateli.

   

ODNÁŠKA POŠTY

 

Jedná se o další možnost přebírání pošty, která je Vám doručována na adresu Obecního úřadu Radonice. Dle informací České pošty s.p. se jedná o neplacenou službu, při jejímž využití Vám budou zásilky adresované na Vaše jméno a adresu Radonice 1, ukládány po dobu  úložní doby na přepážce pošty Radonice. Vyzvedávat si je můžete po dobu úložní lhůty v otevíracích hodinách pošty:

Po - Pá 8.00 - 10.30 hod 14.00 - 16.00 hod

Žádost o zřízení této služby je možno podat osobně na jakékoliv přepážce pošty. S sebou je potřeba přinést pouze občanský průkaz.

   

FIKCE DORUČENÍ

 

Při doručování dle správního řádu i občanského soudního řádu nastává tzv. "fikce doručení". Pokud si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena (uložena na poště), nevyzvedne, považuje se písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty, i když si adresát písemnost fakticky nevyzvedl a nezná její obsah. Písemnost je doručena, a to se všemi právními důsledky.

V případě, že adresát prokáže, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu (např. dlouhodobý pobyt v cizině, pobyt v nemocnici) nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může v zákonem stanovených lhůtách požádat odesílající správní nebo soudní orgán o prominutí zmeškání úkonu.