Obsah

Zpět

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Radonice č. 11-2020 ze dne 24.6.2020

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Radonice č. 11-2020 ze dne 24.6.2020

Příloha č. 1 - ZŠ a MŠ Radonice - Rozvaha 2019

Příloha č. 2 - ZŠ a MŠ Radonice - Výkaz zisku a ztrát 2019

Příloha č. 3 - Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Radonice za rok 2019

Příloha č. 4 - Rozvaha obce Radonice za rok 2019

Příloha č. 5 - Výkaz zisku a ztráty obce Radonice za rok 2019

Příloha č. 6 - Závěrečný účet obce Radonice za rok 2019

Příloha č. 6.1. - Zpráva pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC obce Radonice za rok 2019

Příloha č. 6.2. - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radonice za rok 2019

Příloha č. 6.3. - Závěrečná inventární zpráva obce Radonice za rok 2019

Příloha č. 7 - Rozpočtové opatření č. 1-2020

Příloha č. 8 - OZV 1-2020 - Zrušení řádu pohřebiště

Příloha č. 9 - Řád veřejného pohřebiště Radonice a Vintířov

Příloha č. 10 - Vzorová smlouva o nájmu hrobového místa

Příloha č. 11 - Ceník za pronájem hrobového místa

Příloha č. 12 - Smlouva č. 08041961 o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci Podpora výměny kotlů v obci Radonice, okres Chomutov

Příloha č. 13 - Čerpání dotace na činnost LSPP Nemocnicí Kadaň v roce 2019

Příloha č. 13.1. - Smlouva o poskytnutí dotace pro zajištění provozu v roce 2020 Nemocnici Kadaň

Příloha č. 14 - Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě s firmou ČEZ Distribuce pro VO ve Vintířově

Příloha č. 15 - Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva s ČR – ÚZSVM

 

Příloha č. 17 - Dodatek č. 1 - cena dřeva

Vyvěšeno: 29. 6. 2020

Datum sejmutí: 15. 7. 2020

Zodpovídá: Simon Machowetz

Zpět